FAQ

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom investeren in grond?

Grond is historisch gezien een goede investering. Bovendien is het kabinet voornemens om de komende tien jaar tot een miljoen nieuwe woningen te bouwen. Om deze doelstelling te realiseren, is het onvermijdelijk om agrarisch areaal te bestemmen als bouwgrond. Met de herbestemming is het aannemelijk dat de waarde van de grond toeneemt.

Met de aankoop van grond investeert u in de toekomstige gebiedsontwikkeling van Nederland.

Word ik daadwerkelijk eigenaar van de grond?

Ja. De grond wordt door de notaris aan u geleverd, en door het kadaster op uw naam gezet.

Heb ik een gegarandeerd rendement als ik in grond investeer?

Nee.

Als grondspeculant bent u altijd afhankelijk van tal van externe factoren. Hoewel we op basis van de huidige demografie en kabinetsplannen verwachten dat er de komende tien jaar heel fors gebouwd gaat worden in Nederland, kunnen onvoorziene marktontwikkelingen altijd tot nieuwe inzichten leiden. Daarnaast bent u afhankelijk van besluiten van lokale en provinciale overheden. Grond kan op meerdere momenten verhandeld worden. Dit kan zijn op een gunstig moment voor de project ontwikkelaar om grond te kopen, of op het moment van een bestemmingswijziging. In beide gevallen zal de grond onafhankelijk beoordeeld worden op de waarde die gangbaar is voor de locatie ten behoeve van de bestemming en het type ontwikkeling die mogelijk plaats zal vinden.

Zijn er nog bijkomende kosten, naast de initiële inleg?

Ja. Als grondbezitter betaal je jaarlijks Waterschapsbelasting en Onroerendezaakbelasting (OZB).

Kan ik ook inkomsten genereren met mijn kavel zolang het bestemmingsplan niet is gewijzigd?

Ja.
We leveren grond altijd vrij van pacht of andere gebruikersrechten. Het staat u vrij om uw grond binnen het hiervoor geldende bestemmingsplan en zolang de aanbiedingsplicht niet geldt, zelf te gebruiken, of deze te verpachten. Vaak wegen de opbrengsten uit pacht op tegen de bezitskosten.

Kan ik tussentijds mijn positie verkopen?

Ja.
U bent volledig eigenaar van uw kavel en het staat u vrij deze aan derden te verkopen. Mocht het zo zijn dat u de grond aan derde verkoopt, zullen de rechten en plichten overgaan naar die rechtspersoon.

Voor wie is investeren in grond geschikt?

Vooropgesteld moet worden dat een investering in grond alleen geschikt is voor investeerders die de potentiële opbrengsten en de risico’s goed tegen elkaar kunnen afwegen.

Investeren in grond door particulieren is alleen geschikt voor mensen die over een vermogen beschikken dat zij niet nodig hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

HVC Vastgoed informeert klanten altijd om een investering in grond te beschouwen als onderdeel van een bredere beleggingsstrategie. Een investering in grond is voor midden en lange termijn. Als u uw geld binnen één of enkele jaren nodig heeft voor uw pensioenvoorziening, dan is een investering in grond in de meeste gevallen niet verstandig. Beschikt u daarentegen over vermogen dat u wel voor midden en lang termijn kan investeren , dan kan grond een aantrekkelijke optie voor u zijn.

Hoe ontvang ik vrijblijvend een interessant investeringsaanbieding?

Via deze link kunt u uw contactgegevens achterlaten. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op.

Praktisch

Koop ik altijd rechtstreeks aan van HVC Vastgoed?

Ja. HVC Vastgoed is een grondhandelaar. Wij kopen percelen aan die wij kansrijk achten voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Wij bieden u deze percelen rechtstreeks aan. Hierbij zijn geen tussenpersonen of andere partijen betrokken.

Is er bij de aankoop van de grond een notaris betrokken?

Ja. De transactie vindt altijd plaats bij de notaris. Deze staat boven de partijen en controleert de eigendomsrechten, zodat het altijd duidelijk is wat u waar en tegen welke prijs koopt. De notaris zal binnen zijn zorgplicht u voorzien van de zaken waar u op moet letten

Wat is de marge van HVC Vastgoed op de kavels die worden aangeboden?

HVC Vastgoed koopt gronden met de bestemming ‘cultuurgrond’ van agrarisch ondernemers. De prijs die HVC Vastgoed betaalt ligt doorgaans al hoger dan de onderliggende agrarische waarde van het perceel, omdat de verkopers in kwestie de strategische ligging van hun percelen kennen.
HVC Vastgoed berekent u bij de verkoop, naast de kosten die zijn verbonden aan de transactie (zoals rentmeesters, makelaars, research, afkoop rechten derden, notariskosten, kadasterkosten, bodemonderzoek, etc.) een maximale marge van een factor 3 ten opzichte van de aanschafprijs.

Mag ik zelf ook ontwikkelen op mijn grond?

Wij splitsen de percelen die wij aankopen in meerdere kavels om grondspeculatie ook voor iedere investeerder mogelijk te maken. Echter, om alle eigenaren zoveel mogelijk zekerheid te bieden dat hun grond verkocht kan worden, voorzien wij de geleverde kavels van een aanbiedingsverplichting. Het is daarmee niet mogelijk om zelf uw eigen stukje grond positie te ontwikkelen.

Ben ik verplicht om te verkopen, als er een koper komt?

Ja.
Om alle eigenaren zoveel mogelijk zekerheid te bieden dat hun grond daadwerkelijk ontwikkeld kan worden, voorzien wij de geleverde kavels van een aanbiedingsverplichting. Zo willen wij voorkomen dat een individuele eigenaar, om welke reden dan ook, de ontwikkeling van het gebied kan frustreren.

Wie doet de onderhandelingen over de verkoopprijs, als er ontwikkeld gaat worden?

Zodra de bestemming van een perceel wordt gewijzigd, stelt HVC Vastgoed een externe gespecialiseerde partij voor die bekend is met de plaatselijke markt. Deze partij zal namens de eigenaren onderhandelen over de transactievoorwaarden.

Risico’s

Wat zijn de risico’s bij investeren in grond?

HVC Vastgoed verkoopt u de grond voor een prijs die hoger ligt dan de onderliggende agrarische waarde. Als grondspeculanten anticiperen wij op een gunstig moment om de grond te verhandelen met of zonder toekomstige bestemming wijziging. Indien landbouwgrond de bestemming bouwgrond krijgt, verwachten wij dat de waarde van uw kavel aanzienlijk hoger uitvalt dan het bedrag dat u voor de grond heeft betaald. Echter, wordt het bestemmingsplan niet gewijzigd, dan heeft u te dure landbouwgrond aangeschaft. Bij de aanschaf van de grond kunnen wij u op geen enkele manier garanderen dat het door u aangeschafte perceel daadwerkelijk een bestemmingswijziging krijgt, dan wel met een waardevermeerdering op een enig moment verkocht zal worden.

Valt de investering onder het toezicht van de AFM?

Nee. De kavels die wij aanbieden kwalificeren niet als financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarom valt HVC Vastgoed als aanbieder niet onder de Wft en is geen sprake van toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).“

Klopt het dat verkavelde landbouwgrond lastig te ontwikkelen is?

Niet op de manier waarop HVC Vastgoed kavels aanbiedt.

Dit probleem is er wel bij potentiële bouwlocaties waar één of meerdere eigenaren niet bereid zijn om hun grond te verkopen. In deze gevallen is het inderdaad lastig om het gebied te ontwikkelen. Een projectontwikkelaar kan tenslotte pas aan de slag op het moment dat hij over het hele terrein kan beschikken.

Om de kavels die wij aanbieden aantrekkelijk te houden voor projectontwikkeling, leveren wij deze met een aanbiedingsverplichting. Zodra de bestemming van de grond gewijzigd wordt, en een ontwikkelaar interesse toont, zijn alle eigenaren juridisch gebonden om hun kavel te verkopen voor de overeengekomen prijs. De onderhandelingen over de voorwaarden vinden collectief plaats, zodat de projectontwikkelaar één aanspreekpunt heeft. Dit alles geeft u de garantie dat uw investering aantrekkelijk blijft voor ontwikkelaars.

Hoe groot is de kans dat het bestemmingsplan gewijzigd wordt?

We kunnen dit niet in een kansberekening vatten. Als grondspeculant heeft u te maken met externe factoren, zoals de politieke samenstelling van lokale en provinciale besturen. Deze worden iedere vier jaar democratisch gekozen. Indien het huidige bestuur niet voornemens is om de bestemming te wijzigen, is het altijd mogelijk dat een volgend bestuur dit wel doet.

De gronden die wij aanbieden zijn geselecteerd vanwege hun strategische ligging, in de buurt van groeikernen. Wij selecteren uitsluitend percelen waarvan wij vanwege de ligging verwachten dat deze op een zeker moment in de toekomst in aanmerking komen voor gebiedsontwikkeling.

Het feit dat niemand u op voorhand kan garanderen of de grond ooit wordt bestemd als bouwgrond, is een essentieel onderdeel van uw investering. Zodra vast komt te staan dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, is de grond (veel) meer waard dan de prijs die u er nu voor betaalt.

Testimonial

Enorm fijne partij om mee samen te werken. Het team bestaat uit gedreven en ambitieuze individuen- met klantvriendelijkheid op nummer één! Mocht u interesse hebben om te investeren en bent u opzoek naar een betrouwbare en resultaat gerichte partij zoek dan niet verder!

Mees Strick
Testimonial

Heel prettige ervaring met HVC vastgoed. Informatie is duidelijk, er is alle ruimte voor vragen. De communicatie is open en prettig.
Alles wat nodig is om vertrouwen in HVC te krijgen, is aanwezig en we waarderen het meedenken en geen druk op de beslissing uitoefenen enorm.

D. van der Ploeg
Testimonial

De manier waarop hvc met hun klanten omgaan is buitengewoon goed! Geduld en tijd nemen voor mensen en keuzes respecteren die ze nemen. chapeau!

Ernst Van Der Baan
Testimonial

Ik heb in de afgelopen jaren een aantal partijen gesproken. HVC vastgoed stak er met kop en schouders bovenuit.

chhetri ober
Klaar voor de volgende stap?

Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken