FAQ

Veelgestelde vragen

Waarom investeren in grond?

Grond is historisch gezien een goede investering. Er is in Nederland sprake van een groot tekort aan woningen. Bovendien is het de verwachting van het CBS dat de Nederlandse bevolking de komende vijftig jaar (tot 2070) blijft groeien. Het kabinet is voornemens om het woningtekort in te dammen door flink in te zetten op het bouwen van nieuwe betaalbare woningen. Hiervoor is het onvermijdelijk dat ook agrarische gronden worden bestemd als bouwgrond. Met de herbestemming van agrarische grond naar bouwgrond neemt de waarde van deze grond toe.

Voor wie is investeren in grond geschikt?

Wanneer u overweegt om in grond te investeren, is allereerst van belang dat u de mogelijkheden en de risico’s goed tegen elkaar afweegt.
Investeren in strategisch gelegen cultuur-/landbouwgrond is alleen geschikt voor mensen die over vermogen beschikken dat zij niet nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. U dient dus voldoende financiële bewegingsruimte te hebben. Investeerders dienen daarnaast ook over een lange investeringshorizon te beschikken. Een investering in strategisch gelegen grond is voor de lange termijn. HVC Vastgoed informeert klanten altijd om een investering in grond te beschouwen als onderdeel van een bredere beleggingsstrategie.

Hoe ontvang ik vrijblijvend een interessante investeringsaanbieding?

Via deze link kunt u uw contactgegevens achterlaten. HVC Vastgoed neemt dan op korte termijn contact met u op.

Word ik daadwerkelijk eigenaar van de grond?

Ja. De grond wordt met behulp van de notaris aan u geleverd en in het Kadaster ingeschreven op uw naam.

Zijn er nog bijkomende kosten, naast de initiële inleg?

Ja. Als grondbezitter betaal je jaarlijks Waterschapsbelasting, Onroerendezaakbelasting (OZB) en eventueel ruilverkavelingsrente.

Kan ik ook inkomsten genereren met mijn kavel zolang het bestemmingsplan niet is gewijzigd?

Ja. HVC Vastgoed levert de grond altijd vrij van pacht of andere gebruikersrechten. U bent als grondeigenaar zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw grondkavel. Het staat u vrij om uw grond binnen het hiervoor geldende bestemmingsplan en zolang er geen aanspraak op uw aanbiedingsplicht wordt gemaakt, zelf te gebruiken, of deze te verpachten. Vaak wegen de opbrengsten uit pacht op tegen de bezitskosten

Koop ik altijd rechtstreeks aan van HVC Vastgoed?

HVC Vastgoed is een grondhandelaar. HVC Vastgoed koopt grondposities aan die zij kansrijk acht voor toekomstige gebiedsontwikkeling. De grondposities verkavelt HVC Vastgoed in kleinere kavels. Deze kavels biedt HVC Vastgoed u doorgaans rechtstreeks aan, in welk geval er geen tussenpersonen of andere partijen bij zijn betrokken. 

Is er bij de aankoop van de grond een notaris betrokken?

Ja. De transactie vindt altijd plaats bij de notaris. HVC Vastgoed maakt gebruik van notarissen die zeer deskundig zijn in de levering van speculatieve landbouwgrond. Deze notarissen handelen onafhankelijk, onpartijdig en oefenen hun werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit. Zo onderzoeken, informeren en waarschuwen zij u over de koop van de grond en de risico’s die daaraan kleven. Ook controleert de notaris de eigendomsrechten, zodat het altijd duidelijk is wat u waar en tegen welke prijs koopt.

Hoe komt de verkoopprijs, die u voor de grond betaalt, tot stand? 

HVC Vastgoed maakt voor de aankoop van grondposities veelal gebruik van deskundige partijen die onderzoek hebben verricht naar de locatie en ontwikkelpotentie van de grondposities of zij verricht dit onderzoek zelf. De aankoopprijs die HVC Vastgoed voor de grondposities betaalt, ligt doorgaans hoger dan de onderliggende actuele agrarische waarde van de grondposities. Dit komt doordat de verkopers in kwestie veelal op de hoogte zijn van de strategische ligging van hun percelen en de ontwikkelpotentie ervan kennen.

U kunt de aankoopprijs inzien door bij het Kadaster de akte op te vragen. De mogelijkheid bestaat dat HVC Vastgoed een grondpositie pas verwerft kort voorafgaand aan de levering van de grond aan u.

De verkoopprijs die HVC Vastgoed voor de grondkavels hanteert, is opgebouwd uit de ‘aanschafkosten’ van de grondkavels vermenigvuldigd met een factor van maximaal 3.
De aanschafkosten bestaan uit de aankoopprijs die HVC Vastgoed voor de grond heeft betaald en uit de verwervingskosten die zijn verbonden aan de transactie. Denk bij de verwervingskosten aan de kosten voor rentmeesters, makelaars, research, afkoop rechten derden, notariskosten, kadasterkosten, bodemonderzoek, etc.
Uit de door HVC Vastgoed gehanteerde maximale marge van factor 3 betaalt HVC Vastgoed de kosten van haar organisatie, zoals haar personeelskosten, huisvestigingskosten, operationele kosten etc. Wat daarna resteert, is haar winst.

Kan ik mijn kavel tussentijds zelf verkopen?

Ja. U bent volledig eigenaar van uw kavel en het staat u vrij uw grond aan een derde te verkopen voordat de bestemming is gewijzigd en zolang er geen aanspraak op uw aanbiedingsverplichting is gemaakt. Mocht het zo zijn dat u de grond aan een derde verkoopt dan zullen de rechten en plichten (waaronder ook de aanbiedingsplicht) overgaan naar die (rechts)persoon.

Mag ik in geval van een bestemmingswijziging mijn grond ook zelf ontwikkelen?

HVC Vastgoed splitst de grondposities die zij aankoopt in meerdere kavels om grondspeculatie voor verschillende investeerders mogelijk te maken. Echter, om ingeval van een bestemmingswijziging alle eigenaren zoveel mogelijk zekerheid te bieden dat hun grond verkocht kan worden, is in de koopovereenkomst van de grond een aanbiedingsverplichting opgenomen. Ontwikkelaars en betrokken gemeentes willen graag één aanspreekpunt. Dat wordt hiermee bewerkstelligd. Hierdoor is het (uitzonderingen daargelaten) niet mogelijk om zelf uw eigen kavel te ontwikkelen.

Ben ik verplicht om medewerking te verlenen aan mijn aanbiedingsplicht?

Ja. U bent verplicht om medewerking te verlenen aan uw aanbiedingsverplichting. Deze verplichting heeft tot doel om alle eigenaren zoveel mogelijk zekerheid te bieden dat hun grond daadwerkelijk ontwikkeld kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat een individuele eigenaar, om welke reden dan ook, de ontwikkeling van een gebied kan frustreren. Dat is in het belang van alle eigenaren van een grondpositie en dus ook in uw eigen belang.

Hoe wordt de verkoopprijs van mijn grond bepaald als ik deze moet aanbieden?

De prijs die de koper in het geval van een bestemmingswijziging voor de grond betaalt, is de prijs voor ruwe bouwgrond. De kosten voor de onderhandelingen met de gemeente en betrokken instanties, het bewerkstelligen van een bestemmingswijziging, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het bouwrijp maken van de grond, maken geen onderdeel uit van deze prijs. Deze kosten komen voor rekening van de ontwikkelaar van de grond. Daarbij zijn er vaak nog meer schakels betrokken voordat de grond aan de eindgebruiker wordt geleverd. De prijs voor ruwe bouwgrond die u als investeerder ontvangt ligt daardoor lager dan de prijs die uiteindelijk door de eindgebruiker voor de bouwgrond wordt betaald.

Wat is de rol van HVC Vastgoed bij de aanbiedingsplicht?

HVC Vastgoed legt de aanbiedingsplicht contractueel vast. HVC Vastgoed (of een door HVC Vastgoed aangewezen partij) worden ook genoemd in de leveringsakte. HVC Vastgoed wordt derhalve veelvuldig benaderd door partijen die geïnteresseerd zijn in een bepaalde propositie. Vervolgens is HVC Vastgoed feitelijk een doorgeefluik. HVC Vastgoed heeft geen verstand van gebiedsontwikkeling en laat bijvoorbeeld de onderhandelingen met een ontwikkelaar graag over aan partijen die daar wel verstand van hebben. Op het moment dat er een concreet bod van een ontwikkelaar ligt en de adviseurs/deskundigen van mening zijn dat het een acceptabel bod is, wordt u door HVC Vastgoed geïnformeerd. Vervolgens sluit u als investeerder een koopovereenkomst en ontvangt u de overeengekomen koopsom direct op uw rekening.

Ben ik gegarandeerd van een rendement als ik in grond investeer?

Nee. Bij de aanschaf van uw grond kan HVC Vastgoed u niet garanderen dat de door u aangeschafte grond daadwerkelijk een bestemmingswijziging ondergaat en/of verkocht wordt aan een ontwikkelaar. Wie investeert in grond moet over het algemeen over een lange adem beschikken. HVC Vastgoed verkoopt u de grond voor een prijs die hoger ligt dan de onderliggende actuele agrarische waarde. De gronden die HVC Vastgoed aanbiedt, zijn geselecteerd vanwege hun strategische ligging en ontwikkelpotentie. HVC Vastgoed koopt uitsluitend percelen aan waarvan zij verwacht dat deze op een zeker moment in de toekomst in aanmerking komen voor gebiedsontwikkeling.

Uw grond kan op meerdere momenten verhandeld worden. Dit kan zijn op een gunstig moment voor een ontwikkelaar om grond aan te kopen of wanneer de bestemming van de grond wijzigt in bouwgrond. In deze gevallen wordt aanspraak gemaakt op uw aanbiedingsplicht. HVC Vastgoed verwacht dat de verkoopprijs in deze gevallen voor u aanzienlijk hoger uitvalt dan het bedrag dat u voor de grond heeft betaald.

Wat als de bestemming van de grond niet wijzigt?

Als grondspeculant bent u altijd afhankelijk van (toekomstige) factoren die van invloed kunnen zijn op gebiedsontwikkeling, zoals kabinetsplannen en de politieke samenstelling van lokale en provinciale besturen. Het risico bestaat hierdoor dat een investering in grond verlieslatend is op het moment dat u besluit de grond te verkopen zonder dat er aanspraak op uw aanbiedingsplicht is gemaakt. Het risico bestaat ook dat bij het uitblijven van een ontwikkeling, u geen koper vindt voor uw grond. Dan bent en blijft u eigenaar van een perceel grond dat op basis van de agrarische waarde waarschijnlijk minder waard is dan de prijs die u hiervoor heeft betaald.

Valt de investering onder het toezicht van de AFM?

Nee. De kavels die HVC Vastgoed aanbiedt, kwalificeren niet als financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Daarom valt HVC Vastgoed als aanbieder niet onder de Wft en is geen sprake van toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Klopt het dat verkavelde landbouwgrond lastig te ontwikkelen is?

Nee, althans niet de grond die door HVC Vastgoed te koop wordt aangeboden. Dit komt doordat HVC Vastgoed in iedere koopovereenkomst een aanbiedingsplicht voor de investeerder opgenomen. Deze aanbiedingsplicht houdt in dat de investeerder verplicht is om de grond te verkopen aan de koper die de ontwikkeling van de grond(positie) op zich neemt. De aanbiedingsplicht zorgt ervoor dat de gronden aantrekkelijk zijn voor projectontwikkeling. De aanbiedingsplicht voorkomt namelijk dat een individuele eigenaar, om welke reden dan ook, de ontwikkeling van een gebied kan frustreren. De aanbiedingsplicht is daarmee een ‘beschermingsconstructie’ en maakt uw grond interessant voor een ontwikkelaar.

Hoe groot is de kans dat de bestemming van de grond gewijzigd wordt?

HVC Vastgoed kan de kans dat de bestemming van de grond wijzigt niet berekenen. Als grondspeculant heeft u te maken met tal van (toekomstige) factoren die bepalen of en wanneer grond wel/niet ontwikkeld wordt. Denk onder meer aan de politieke samenstelling van lokale en provinciale besturen. Deze besturen worden iedere vier jaar democratisch gekozen. Indien een bestuur niet voornemens is om de bestemming te wijzigen, bestaat de mogelijkheid dat een opvolgend bestuur dit wel doet. Maar ook omgekeerd. Daar komt bij dat het bij gemeenten regelmatig aan transparantie ontbreekt. Gemeenten zijn er niet bij gebaat om hun wijzigingen omtrent bestemmingsplannen vroegtijdig bekend te maken, wanneer deze gemeenten de betreffende gronden niet in eigendom hebben. In zo’n geval zijn gemeenten erbij gebaat dergelijke gronden eerst te verwerven om deze vervolgens met winst te kunnen verkopen aan projectontwikkelaars.

De gronden die HVC Vastgoed aanbiedt, zijn geselecteerd vanwege hun strategische ligging en ontwikkelpotentie en liggen hierdoor doorgaans in de buurt van groeikernen. HVC Vastgoed selecteert uitsluitend percelen waarvan zij vanwege de ligging verwacht dat deze op een zeker moment in de toekomst in aanmerking komen voor gebiedsontwikkeling waardoor de waard van de grond stijgt. Het feit dat HVC Vastgoed u echter niet op voorhand kan garanderen of de grond ooit wordt bestemd als bouwgrond, hoort bij het speculatieve karakter van uw investering.

Testimonial

Enorm fijne partij om mee samen te werken. Het team bestaat uit gedreven en ambitieuze individuen- met klantvriendelijkheid op nummer één! Mocht u interesse hebben om te investeren en bent u opzoek naar een betrouwbare en resultaat gerichte partij zoek dan niet verder!

Mees Strick
Testimonial

Heel prettige ervaring met HVC vastgoed. Informatie is duidelijk, er is alle ruimte voor vragen. De communicatie is open en prettig.
Alles wat nodig is om vertrouwen in HVC te krijgen, is aanwezig en we waarderen het meedenken en geen druk op de beslissing uitoefenen enorm.

D. van der Ploeg
Testimonial

De manier waarop hvc met hun klanten omgaan is buitengewoon goed! Geduld en tijd nemen voor mensen en keuzes respecteren die ze nemen. chapeau!

Ernst Van Der Baan
Testimonial

Ik heb in de afgelopen jaren een aantal partijen gesproken. HVC vastgoed stak er met kop en schouders bovenuit.

chhetri ober
Klaar voor de volgende stap?

Laten we kennismaken en de mogelijkheden bespreken